Velkommen til CFU Sjællands kursusplan
Kursusbeskrivelse

Hold-IDS17-225
KursustitelDansk som andetsprog konference
IndholdProgram:
8.30-9.00 Ankomst og morgenmad

9.00-9.10 Velkomst og morgensang
9.10-10.40 I skole med flere sprog- fra hverdagssprog til fagsprog
v/ Birgit Orluf, lektor UCL
I oplægget præsenteres forskningsprojektet Tegn på sprog og nogle af de erfaringer, der er g jort i de otte
år, hvor projektet har været i gang. Der vises eksempler på, hvordan der er arbejdet med at strække elevernes andetsprog med henblik på at styrke deres faglige læse- og skriveprocesser.

10.40-11.10 Pause

11.10-12.10 Læreren er vigtig - også for elever med dansk som andetsprog!
v/Maria Neumann Larsen, lektor UCC
Hvordan kan man som faglærer arbejde med at fremme alle, også flersprogede elevers læring? Hvordan
arbejder man målrettet med at udvikle elevernes hverdagssprog til fagsprog? Oplægget præsenterer
konkrete metoder til at arbejde med sproglig udvikling i fagene, læseforberedende og ordforrådsudviklende
aktiviteter – inspireret af aktuelle forsknings- og udviklingsprojekterLæreren er vigtig - også for elever med dansk som andetsprog!

12.10-12.20 Pause

12.20-13.00 Modtagelsestilbud og undervisning af tosprogede elever
v/Birgitte Bækgaard, læringskonsulent i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Der er kommet nye Fælles Mål og ny bekendtgørelse i dansk som andetsprog. Vi skal se på indhold og ændringer
i den nye bekendtgørelse, på Rambølls litteraturstudie om modtagelsestilbud og på, hvordan sproglige
læringsmål både i basisundervisningen, den supplerende undervisning og i fagundervisningen kan se
ud som en fælles ”rød tråd” gennem undervisningen. Der vil også være eksempler på, hvordan læreren kan tilrettelægge sproglige aktiviteter, der støtter eleverne i at nå sproglige læringsmål.

13.00-14.00 Frokost

14.00-15.40 Temagruppe - Med indlagt pause.

15.40-16.00 Hvad kan du bruge CFU til? v/ Mette Bech, Pæd. konsulent CFU Sjælland
WorkshopsTemagrupper:

Du bedes vælge 1 temagruppe.

1. Udvidet dialogisk læsning - hvorfor og hvordan

I et forsøgsprojekt i Fredensborg Kommunes børnehaveklasser (2013-15) har en kort og intensiv intervention med metoden ”udvidet dialogisk læsning” i mindre grupper vist sig at være effektiv i forhold til at styrke de 5-6-åriges sproglige forudsætninger for skriftsprogstilegnelse. Især børn med anden sproglig baggrund end dansk profiterer tilsyneladende markant af metoden.
”Udvidet dialogisk læsning” har sit udspring i metoden ”dialogisk læsning”, men supplerer denne metode med andre evidensbaserede metoder.
I denne temagruppe vil metoden ”udvidet dialogisk læsning” blive præsenteret ved at vise fremgangsmåden i et konkret praksisforløb svarende til 4 x ˝ times intervention om ugen i 12 uger med metoden, hvor alle dens elementer indgår.
v/Marianne Aaen Thorsen, læsekonsulent ved PPR Fredensborg Kommune


2. At arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis
Der kommer mange flygtninge til Danmark i disse år, det betyder nye børn og forældre på skolerne.

Det er vigtigt med en grundlæggende viden om, hvor disse flygtninge kommer fra, og hvilke ressourcer og
udfordringer de kan have med sig. Der er mange ting at være opmærksom på, når man som flygtning skal
i gang med et nyt liv i Danmark. For de familier, hvor traumer og stress er en del af hverdagen, bliver udfordringen så meget større.
I temagruppen stilles skarpt på aktuel viden om den nye flygtningegruppe samt generel viden om børn i
udsatte flygtningefamilier. Herunder viden om traumer, reaktionernes indflydelse på forældreevne, pædagogiske handlemuligheder og forældresamarbejde. Der sættes særligt fokus på de familier og børn, som har oplevet krig, vold og tortur og har følgevirkninger deraf.
v/oplægsholder Jette Thulin, Integrationsnet som er en del af Dansk Flygtningehjælp
Baggrund som folkeskolelærer med mere end 20 års erfaring fra arbejdet med udsatte familier med flygtningebaggrund, herunder en del år i Gellerupparken i Aarhus.


3. Understøttende undervisning og dansk som andetsprog

En temagruppe om, hvordan Strandgårdskolen i Ishøjs særlige organisering af skoledagen og teamsamarbejde samt systematisering af understøttende undervisning, har betydning for dansk som andetsprog.
Herunder hvordan denne organisering understøtter dansk som andetsprog som særligt tilrettelagt undervisning og som dimension i fagene. Smagsprøver på intensive undervisningsforløb tilrettelagt som lessons studies under titlen Sprog giver læring.
v/Eva Lena Buch Norford, DSA-lærer på Strandgårdskolen i Ishøj
Pris ekskl. momsKr. 1.475,00
Dato/kl.Torsdag 19. januar 2017 kl. 9:00 til kl. 16:00
StedUCSJ, Ankerhus
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
Underviserlektor, UCL Birgit Orluf
læringskonsulent Birgitte Bækgaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
DSA-lærer Eva Lena Buch Norford Strandgårdskolen
oplægsholder Jette Thulin Dansk Flygtningehjælp
lektor, UCC Maria Neumann Larsen Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen
lektor, UCC Maria Neumann Larsen Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen
læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen PPR Fredensborg Kommune
pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Mette Bech
Ledige pladser100
Sen. tilmelding15-12-2016

Online tilmelding
Udskriv kursusbeskrivelse
Luk vindue
opdateret mandag 16. januar 2017 kl. 8:22